EU projekty

KAP - Příležitost pro aktivní školy

MŠMT vypsalo v rámci nového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je připraven pro financování z EU fondů v období 2015-2020, avízo první výzvy.

Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou jednotlivé kraje, prostředky z této výzvy jsou určeny na realizaci Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP). Proběhne příprava, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP), které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro oblast odborného vzdělávání a jeho relevance k trhu práce ve stanovených prioritních oblastech:

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (také pro oblast ZŠ, minoritně pro MŠ)
 • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Rozvoj škol, jako center celoživotního učení
 • Podpora inkluze
 • Infrastruktura (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání  také pro ZŠ, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání)

Dále mohou být podporována témata:

 • Rozvoj výuky cizích jazyků
 • ICT kompetence
 • Čtenářská a matematická gramotnost
 • Ostatní témata důležitá pro školy/kraj  tato mohou být hrazena také z OP VVV a mohou být hrazena i z jiných OP, národních či vlastních zdrojů

 

Jednotlivé krajské úřady tedy nyní při přípravě žádosti do výzvy na KAP vybírají jednotlivé oblasti, které budou podporovat. V této fázi je důležité, aby od samotných škol přicházely směrem ke krajům podměty, jaké priority v rámci rozvoje vzdělávání školy mají a jaké typy projektů by školy chtěly realizovat. V rámci spolupráce se školami dlouhodobě rozvíjíme aktivity, které s rozvojem vzdělávání v jednotlivých krajích úzce souvisí.

 

Přinášíme několik tipů na projekty, které by mohly být součástí KAP a následně mohly být realizované v rámci OP VVV nebo IROP:

 

 • Posílení infrastruktury a konektivity základních i středních škol - možný projekt by vyjma samotné implementace technologií obsahoval i vzdělávání zaměstnanců škol a studentů v této oblasti a poté následné zapojení studentů a zaměstnanců škol do návrhu a implementace pro dodávky do jednotlivých partnerských škol, které by se do projektu postupně přidávaly.
 • Správa školní infrastruktury - možný projekt by byl zaměřen na studenty středních škol s technickým zaměřením. Studenti by dostali potřebné know-how a technologické zázemí, aby se svými "virtuálními firmami" mohli podílet na správě školní infrastruktury. Hostitelská střední škola by v rámci projektu spolupracovala s okolními základními školami a její studenti by služby svých virtuálních firem v oblasti správy školní infrastruktury poskytovali v projektu spolupracujícím základním školám.
 • Bezpečnost školních sítí - možný projekt by byl zaměřen na studenty střední školy, kteří v rámci projektu získají potřebné know-how v oblasti bezpečnosti v kyberprostoru a následně se podílí na popisu standardů bezpečného chování v prostoru internetu. Své zkušenosti sdílí v rámci projektu spolupracujícím základním školám.
 • Sdílená ICT laboratoř - v možném projektu hostitelská střední škola vybuduje potřebné zázemí pro provoz VDI, SW technologií pro virtualizaci serverů a desktopů, technologií pro záznam obrazu a zvuku a poskytuje v této oblasti služby pro partnerské základní školy.
 • Infrastruktura a podpora pro model BYOD - v první části projektu bude střední škola, jakožto příjemce dotace vybavena infrastrukturou a zázemím pro model BYOD. Studenti střední školy zpracovávají v projektu pro spolupracující základní školy materiály a postupy pro zavedení modelu BYOD do základních škol. Ve druhé části projektu jsou spolupracující základní školy vybaveny potřebnou infrastrukturou a při zavedení modelu BYOD je jim poskytováno potřebné know-how od hostitelské střední školy.
 • Pokračování "Výzvy č. 51" - možný projekt by navázal na výzvu č. 51 tak, že by v rámci projektu realizované vzdělávání bylo zaměřeno více na výuku 1:1 s využitím mobilních dotykových zařízení. Cílovou skupinou by byli jak pedagogové, tak žáci a v rámci projektu by získaly potřebné zázemí a vybavení tak, aby měli možnost využívat moderní technologie pro potřeby výuky.

 

Strategie a koncepce byly doposud často realizovány izolovanými, neprovázanými projekty – malá synergie a přidaná hodnota. KAP toto mohou změnit! Při tvorbě KAP je důležitá zpětná vazba ze škol. V rámci této zpětná vazby je dobré přinášet i tipy na projekty, které by mohly být v rámci OP VVV a IROP realizovány.

 

Kontaktujte prosím svého zřizovatele se zájmem zapojit se do tvorby KAP. Věříme, že výše uvedené příklady možných projektů pro vás budou inspirací.


Rádi Vám jako Academy Support Center i-com-unity z.s. budeme co nejvíce nápomocni například formou konzultací nebo i přímo jako partner či koordinátor projektu.

Comments