Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1.    Předmět obchodních podmínek

1.1 Tyto obchodní podmínky poskytování služeb ASC - Academy Support Center (dále jen „Obchodní podmínky“) stanovují podmínky, za nichž i-com-unity z.s. poskytuje služby ASC Odběratelům.

1.2 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování ASC služeb uzavřené mezi i-com-unity z.s. jako poskytovatelem služby (dále jen „Poskytovatel“) a Odběratelem, bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu.

1.3 Služby jsou poskytovány na území České republiky a/nebo prostřednictvím veřejné sítě internet, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

 

2.    Definice základních pojmů

2.1 V těchto Obchodních podmínkách mají následující slova níže uvedený význam. Jejich význam je stejný i v případě, že jsou užita v množném (je-li definován pojem v jednotném čísle) či jednotném čísle (je-li pojem definován v množném čísle), není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak. Pojmy podle těchto Obchodních podmínek mají tímto odstavcem definovaný význam, i když jsou užity v jiných dokumentech, které jsou součástí smluvní dokumentace mezi Smluvními stranami.

 

Cisco – je Cisco Systems, Inc. se sídlem 170 W. Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706, USA.

 

Cisco Akademie – je „Cisco Academy“ ve smyslu Smlouvy s Cisco.

 

Komunita – je „Cisco Networking Academy Community“ ve smyslu Smlouvy s Cisco, která zahrnuje zejména Cisco, Cisco Akademie, Poskytovatele a další organizace ASC a ITC z celého světa.

 

Odběratel – je subjekt, který se na základě Smlouvy s Cisco stal Cisco Akademií (tzv. Cisco Academy) a je povinen dodržovat závazná ustanovení Networking Academy Membership Guide for Cisco Academies (NAMGCA) ve znění verze ke dnu podpisu Smlouvy s Cisco mezi Cisco a Odběratelem.

 

Poskytovatel - i-com-unity z.s., se sídlem Vejprnická 663/56, 318 02 Plzeň, registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 2.12.2010 pod č.j. VS/1-1/82228/10-R, IČ: 22845925, DIČ: CZ22845925.

 

Oprávněná osoba odběratele – je "NetAcad Contact" ve smyslu Smlouvy s Cisco a/nebo osoba oprávněna zastupovat Odběratele ve věci realizace Smlouvy.

 

Oprávněná osoba poskytovatele - je "ASC Contact" ve smyslu Smlouvy s Cisco a/nebo osoba oprávněna zastupovat Poskytovatele ve věci realizace Smlouvy.

 

Oprávněný řešitel hlášení poskytovatele - je "ASC Advisor" ve smyslu Smlouvy s Cisco a/nebo osoba oprávněna zastupovat Poskytovatele ve věci řešení Hlášení.

 

ASC – je „Academy Support Center“ ve smyslu Smlouvy s Cisco. Poskytovatel je na základě dohody s Cisco oprávněn poskytovat služby Academy Support Center, a to v rozsahu dohodnutém s Odběratelem.

 

ITC – je Instructor Training Center ve smyslu Smlouvy s Cisco. Poskytovatel je na základě dohody s Cisco oprávněn poskytovat služby Instructor Training Center, a to v rozsahu dohodnutém s Odběratelem.

 

Model - je úroveň služeb ASC, která je definována v dokumentu Definice služeb ASC přístupném na internetových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit rozsah služeb tohoto modelu nebo jej zcela zrušit.

 

Ceník – je dokument, který určuje cenu služeb ASC. Výběrem Modelu Služeb Odběratel dává souhlas i s cenou daného Modelu Služeb ASC stanovenou v tomto dokumentu.

 

Objednávka – je dokument, kterým Odběratel závazně volí Model pro poskytování služeb ASC Poskytovatelem pro příslušné období. Objednávka je vždy součástí smluvní dokumentace, a jejím podpisem Odběratel vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Součástí Objednávky je výběr příslušného Modelu služeb ASC dle platného Ceníku.

 

Faktura – je daňový doklad vystavený v souladu s platnou legislativou, na základě které Poskytovatel Odběrateli vyúčtovává Roční cenu za Služby a celkovou cenu za služby poskytnuté na základě hlášení.

 

Hlášení – je dotaz Poskytovateli nebo požadavek na činnost Poskytovatele v souvislosti se Službami.

 

Definice služeb ASC – dokument, ve kterém se stanoví rozsah služeb ASC pro příslušný Model, který je uveřejňován na internetových stránkách Poskytovatele.

 

Roční cena za Služby – je paušální cenou za zřízení a poskytování Služeb ASC v rozsahu Modelu zvoleného Odběratelem v Objednávce za 1 kalendářní rok a je stanovena v Ceníku ASC. Tato cena nezahrnuje cenu za Služby ASC Poskytovatele, které budou poskytnuty na základě hlášení Odběratele.

 

Služby – jsou služby Poskytovatele jako ASC poskytované Poskytovatelem na základě Smlouvy v rozsahu příslušného Modelu a/nebo služby Poskytovatele poskytnuté na základě hlášení Odběratele.

 

Smlouva – je smlouvou mezi Smluvními stranami, kterou se Poskytovatel zavazuje poskytnout Službu, vytvořit dílo, či poskytnout jiné plnění za dohodnutých podmínek.

 

Smlouva s Cisco – je Cisco Academy Membership Agreement uzavřená mezi Cisco a Odběratelem.

 

Smluvní strana – je Poskytovatel nebo Odběratel.

 

Smluvní strany – jsou Poskytovatel a Odběratel společně. 

 

 

3.    Vznik, platnost a účinnost Smlouvy

3.1. Odběratel odesláním Objednávky skrze elektronický objednávkový systém Poskytovateli činí závazný projev vůle směřující k uzavření Smlouvy s Poskytovatelem. Předmětem Smlouvy je plnění stanovené v Objednávce. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem uhrazení Výzvy k platbě, která je Odběrateli doručena neprodleně po objednání služeb Odběratelem. 

3.2. Výzvu k platbě za objednané služby Poskytovatel zašle na kontaktní emailovou adresu Odběratele uvedenou v objednacím formuláři a to bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky. 

 

 

4.    Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1. Poskytovatel se zavazuje: 

  4.1.1 zřídit a poskytovat Služby v souladu se Smlouvou, rozsahem Služeb definovaným v dokumentu Definice služeb ASC k příslušnému Modelu Služeb a těmito Obchodními podmínkami.

  4.1.2 informovat Odběratele o plánovaných změnách rozsahu Modelu služeb, jak jsou definovány v dokumentu Definice služeb ASC k příslušnému Modelu Služeb, změnách Obchodních podmínek a Ceníku alespoň 1 kalendářní měsíc před účinností změny.

  4.1.3 poskytovat Služby pomocí programového a technického vybavení Poskytovatele, nebude-li mezi Smluvními stranami ujednáno jinak.

  4.1.4 vystavit Fakturu Odběrateli se všemi náležitostmi vyžadovanými platnou legislativou.

  4.1.5 ukončit poskytování Služeb ASC v termínu požadovaném Odběratelem, bude-li žádost Odběratele zaslána způsobem stanoveným odst. 5.1.11 a čl. 11. těchto Obchodních podmínek.

 

4.2. Poskytovatel je oprávněn:

  4.2.1 jednostranně upravit Ceník poskytovaných Služeb ASC z důvodu změny cen vstupů, v důsledku legislativních změn, v důsledku míry inflace uveřejněné za předešlé období Českým statistickým úřadem, či na základě jiných skutečností, které mění náklady na poskytování Služeb ASC, přičemž je vždy na žádost Odběratele povinen změnu Ceníku náležitě odůvodnit. Změna Ceníku neznamená změnu Smlouvy. Změnu Ceníku je Poskytovatel povinen Odběrateli náležitě oznámit, a to zasláním oznámení na kontaktní email Odběratele nebo oznámením na Faktuře a vyvěšením oznámení na webových stránkách Poskytovatele.

  4.2.2 změnit Obchodní podmínky, přičemž je povinen jejich změnu Odběrateli náležitě oznámit, a to zasláním oznámení na kontaktní email Odběratele nebo oznámením na Faktuře a vyvěšením oznámení na webových stránkách Poskytovatele. 

  4.2.3 změnit rozsah poskytovaných Služeb, přičemž je povinen o změně Odběratele náležitě informovat, a to zasláním oznámení na kontaktní email Odběratele nebo oznámením na Faktuře a vyvěšením oznámení na webových stránkách Poskytovatele.

  4.2.4 omezit poskytování jakýchkoliv Služeb podle čl. 12 těchto Obchodních podmínek.

  4.2.5 pro poskytování Služeb použít třetí osoby, přičemž však odpovídá Odběrateli ve stejném rozsahu, jako kdyby Služby poskytoval on sám.

  4.2.6 pozastavit poskytování jakýchkoliv Služeb nebo všech Služeb, bude-li Odběratel v prodlení jakéhokoliv peněžitého plnění. 

  4.2.7 identifikovat hlášení Odběratele jako problém nebo otázku, rozdělovat hlášení na více problémů a/nebo otázek v souladu s ustanovením čl. 14 těchto Obchodních podmínek.

  4.2.8 poskytovat Služby ASC pouze po dobu, kdy má Odběratel účinnou Smlouvy s Cisco.

  4.2.9 ukončit poskytování Služeb ASC ke konci kalendářního měsíce, ve kterém končí účinnost Smlouvy s Cisco mezi Odběratelem a Cisco.

 

5.    Práva a povinnosti Odběratele

5.1 Odběratel se zavazuje

  5.1.1 řádně poskytnuté Služby akceptovat a Služby využívat v souladu právním řádem České republiky a závaznými normami práva mezinárodního, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy s Cisco, jakož i v souladu s ustanoveními Smlouvy, stejně tak při využívání Služeb neporušovat dobré mravy. 

  5.1.2 ohlásit Poskytovateli jakékoliv skutečnosti důležité pro plnění Smlouvy.

  5.1.3 platit Poskytovateli včas a řádně cenu za poskytnuté Služby, a to na základě Výzvy k platbě a následně Poskytovatelem zaslané Faktury.

  5.1.4 bude-li součástí poskytnutí Služeb věcné plnění Poskytovatele, takové plnění řádně a včas převzít a převzetí plnění na žádost Poskytovatele písemně potvrdit.

  5.1.5 Poskytovatelem zapůjčené hmotné věci užívat a opatrovat s péčí řádného hospodáře, neprodleně ohlásit jejich odcizení, poškození nebo zničení a poskytnout nezbytnou součinnost při realizaci zápůjčky.

  5.1.6 nezasahovat bez předchozího souhlasu Poskytovatele do programového vybavení Poskytovatele, ani do jiných děl, včetně děl chráněných autorským právem.

  5.1.7 oznámit změnu svých identifikačních a kontaktních údajů a kontaktního emailu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti takové změny. Odběratel nese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku neohlášení změny v souladu s tímto ustanovením.

  5.1.8 zamezit přístup neoprávněných osob ke službám Poskytovatele. 

  5.1.9 zajistit Poskytovateli nezbytnou součinnost při plnění této smlouvy.

  5.1.10 informovat Poskytovatele o ukončení Smlouvy s Cisco. 

  5.1.11 požádat o ukončení poskytování Služeb ASC nejpozději jeden (1) kalendářní měsíc před datem, ke kterému má být ukončena Smlouva.

  5.1.12 pravidelně kontrolovat emailové schránky, které uvedl v Objednávce jako kontaktní nebo jako schránku pro doručení Faktur Poskytovatele. 

 

5.2 Odběratel je oprávněn

  5.2.1 užívat služeb a jiných plnění Poskytovatele v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami.

  5.2.2 odesílat hlášení způsoben popsaným v článku 14 těchto Obchodních podmínek.

  5.2.3 obracet se na Poskytovatele se svými žádostmi a připomínkami jinak než prostřednictvím hlášení. 

  5.2.4 uplatňovat reklamace proti rozsahu a kvalitě Služeb či vyúčtované ceně.

  5.2.5 ukončit Smlouvu s Poskytovatelem způsobem stanoveným v odst. 5.1.11 a čl. 12 těchto Obchodních podmínek.

 

6.    Cena a platební podmínky

6.1. Cena za poskytování služeb ASC je stanovena v Ceníku.

6.2. Odběratel odesláním Objednávky vyjadřuje svůj úplný a bezvýhradní souhlas se zněním Obchodních podmínek a Ceníkem ve znění platném ke dni odeslání Objednávky.

6.3. Při každém zřízení Služeb ASC a za každé období jednoho kalendářního roku poskytování Služeb ASC je Poskytovatel oprávněn vyfakturovat Roční cenu za Služby. 

6.4. Poskytování Služeb Poskytovatele na základě hlášení způsoben popsaným v článku 14 těchto Obchodních podmínek je předmětem samostatné fakturace. Poskytovatel je však oprávněn vystavit souhrnnou fakturu, ve které vyúčtuje, jak Roční cenu za Služby, tak Služby na základě hlášení. 

6.5. Poskytovatel bude Služby poskytnuté na základě hlášení fakturovat ve čtvrtletních intervalech. Poskytovatel je oprávněn na základě svého uvážení kdykoliv změnit interval fakturace Služeb za hlášení, a to jak prodloužit, tak zkrátit.

6.6. K cenám v Ceníku Poskytovatel připočte DPH podle předpisu platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.7. Splatnost všech Faktur Poskytovatele bude nastavena na třicet (30) dnů ode dne doručení Faktury na email Odběratele. Odběratel odesláním Objednávky souhlasí s tím, že Faktura mu bude vždy doručena na kontaktní emailovou adresu Odběratele uvedenou v Objednávce. V tištěné podobě bude Faktura vystavena pouze na předchozí písemnou žádost Odběratele.

6.8. Nebude-li Faktura obsahovat náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace, je Odběratel oprávněn do pěti (5) dnů od doručení Fakturu Poskytovateli vrátit k opravě s uvedením chybějících nebo nesprávných údajů. V takovém případě se stanoví lhůta splatnosti Faktury a počíná znovu běžet doručením bezvadné Faktury Odběrateli. V případě, že Odběratel Fakturu vrátí bezdůvodně, přestože Faktura je správná a předepsané náležitosti obsahuje, nebo ji vrátí po stanovené lhůtě, lhůta splatnosti se nemění a pokud Odběratel Fakturu nezaplatí v původním termínu splatnosti, je v prodlení.

6.9. Odběratel je povinen provést platbu na účet uvedený na Faktuře. Okamžikem úhrady Faktury je okamžik připsání platby na účet Poskytovatele.

6.10. Bude-li Odběratel v prodlení se zaplacením svého peněžitého závazku, je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná okamžikem prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Poskytovatele na náhradu škody, která převyšuje výši smluvní pokuty.

6.11. Odesláním Objednávky Odběratel souhlasí s tím, že veškeré vzájemné pohledávky mezi Odběratelem a Poskytovatelem jsou započitatelné ve smyslu § 364 obchodního zákoníku. 

 

7.    Odpovědnost za škodu

7.1. Poskytovatel i Odběratel jsou povinni vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

7.2. Poskytovatel není povinen uhrazovat Odběrateli jakoukoliv škodu, včetně ušlého zisku vzniklou v důsledku přerušení Služby, vadného poskytnutí Služby nebo neposkytnutí Služby, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.

7.3. V ostatních případech, kdy platná právní úprava umožňuje vznik nároku na náhradu škody Odběrateli, Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu vzniklou prokazatelně přímým zaviněním Poskytovatele, s výjimkou případu vylučujících odpovědnost podle příslušných právních předpisů. Takovou škodu je Poskytovatel povinen uhradit v prokázané skutečné výši, nevýše však do výše zaplacené Roční ceny za Služby.  Ušlý zisk, nepřímé a následné škody se nenahrazují, pokud toto omezení umožňuje český právní řád.

7.4. Poskytovatel neodpovídá za nesprávně vyúčtovanou cenu za Služby, pokud Odběratel nevyužil svého práva reklamovat nesprávně vyúčtovanou cenu ve lhůtě dle ustanovení odst. 6.7. těchto Obchodních podmínek.

7.5. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržel od Odběratele. 

7.6. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé Smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost.

7.7. Smluvní strany jsou povinny upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik okolnosti vylučující odpovědnost, která bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vyvinout maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

 

8.    Omezení, pozastavení nebo neposkytnutí Služby

8.1. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování Služeb z důvodů:

  8.1.1 provádění údržby nebo opravy sítě elektronických komunikací;

  8.1.2 krizových situací, včetně okolností vylučujících odpovědnost, tedy z důvodu zásahu vyšší moci, přičemž za vyšší moc se považuje také útok hackerů;

  8.1.3 v případě závažných technických nebo provozních situací, které ztěžují nebo znemožňují poskytnutí Služeb;

  8.1.4 v případě důvodného podezření, že Odběratel závažným způsobem porušuje Smlouvu a/nebo Smlouvu s Cisco či závazné právní normy či Služby jinak zneužívá;

  8.1.5 Odběratel je v prodlení s úhradou plateb za Služby a nezjednal nápravu ani v dodatečné sedmidenní lhůtě od výzvy k nápravě od Poskytovatele. Výzva je považovaná za prokazatelnou, byla-li Odběrateli odeslána na kontaktní email Odběratele uvedený v Objednávce nebo poštovní zásilkou na adresu Odběratele uvedenou v Objednávce. Odběratel odesláním Objednávky vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tímto způsobem doručení výzvy; 

  8.1.6 pozastavení účinnosti Smlouvy s Cisco.

 

8.2 Poskytovatel poskytování Služeb obnoví, jakmile odpadnou důvody pro pozastavení poskytování Služeb. 

 

9.    Ochrana informací

9.1. Smluvní strany jsou zavázány nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě důvěrné informace druhé smluvní strany (s výjimkou zpřístupnění svým zaměstnancům, statutárním orgánům, jejich členům, či prokuristům a svým subdodavatelům podílejícím se na plnění Smlouvy, a to v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění této Smlouvy. Zpřístupní-li Smluvní strana důvěrné informace jakékoliv třetí osobě, odpovídá za jednání této třetí osoby, jako kdyby jednala sama.

9.2. Za důvěrné informace se považují veškeré informace, které se Smluvní strana dozvěděla při plnění Smlouvy nebo v její souvislosti o druhé Smluvní straně, jejích zákaznících, partnerech, zejména o projektech, zakázkách a další činnosti Smluvní strany, její vnitřní struktuře, bezpečnostních režimech, stupních utajení a jiných zvláštních pravidlech, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností Smluvní strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny.

9.3. Závazek Smluvní strany nezpřístupnit důvěrné informace druhé Smluvní strany se nevztahuje na případy, kdy:

  9.3.1 je zpřístupnění informace vyžadováno obecně závazným právním předpisem; nebo

  9.3.2. Smluvní strana obdržela od druhé Smluvní strany předchozí písemný souhlas zpřístupňovat konkrétní informaci; nebo

  9.3.3. konkrétní informace je veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama Smluvní strana; nebo

  9.3.4. Smluvní strana prokáže, že měla konkrétní informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění takové informace při plnění Smlouvy či v její souvislosti.

9.4. Odběratel odesláním Objednávky vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, že porušením ochrany důvěrných informací ve smyslu tohoto článku nejsou situace, kdy jsou informace jakkoli vyplývající či související se smluvním vztahem mezi Smluvními stranami, sděleny Cisco. Smluvní strana sdělující důvěrné informace Cisco musí dbát na to, aby docházelo k takovému sdělování důvěrných informací pouze v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění účelu, pro který mají být důvěrné informace sděleny. 

9.5 Závazek utajovat důvěrné informace trvá po dobu účinnosti Smlouvy a dále po dobu 3 (tří) let od ukončení účinnosti Smlouvy.

9.6. Budou-li informace, o nichž se Poskytovatel dozví nebo má dozvědět při plnění Smlouvy nebo v její souvislosti, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), nenese Poskytovatel odpovědnost jinou, než která je mu stanovena ZOOÚ. Odběratel odesláním Objednávky výslovně souhlasí s tím, aby Poskytovatel nakládal s osobními údaji v rámci mezí stanovených ZOOÚ.

 

10.    Autorská práva

10.1. V případě, že kterýkoliv výsledek poskytování Služeb bude autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, autorský zákon, je Odběratel oprávněn toto dílo užít v rozsahu nezbytném pro výuku svých studentů, k tomuto účelu je oprávněn autorské dílo rozmnožovat a rozšiřovat. 

10.2. Bez předchozí písemné dohody s Poskytovatelem Odběratel není oprávněn k jakémukoliv jinému způsobu užití díla, zejména jej nesmí půjčovat či pronajímat, upravovat či sdělovat veřejnosti (včetně umístění na síti elektronických komunikací) či na jeho základě získávat jakýkoliv prospěch. 

10.3. Odběratel je povinen jednat tak, aby nebyla ohrožena, dotčena či porušena autorská práva třetích osob. 

10.4 Těmito Obchodními podmínkami nejsou dotčeny závazky vyplývající z ustanovení smluvních ujednání s Cisco.

 

11.    Trvání, změna a ukončení Smlouvy

11.1. Smlouva na Služby ASC se uzavírá na 1 kalendářní rok bez ohledu na datum jejího uzavření, není-li dohodnuto jinak.

11.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení platby za objednané Služby ASC na účet Poskytovatele.

11.3. Odpovědní osoba Poskytovatele upozorní Odpovědní osobu odběratele o očekávaném ukončení platnost smlouvy alespoň jeden (1) kalendářní měsíc před datem ukončení účinnosti Smlouvy.

11.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. 

11.5. Převod práva a povinností ze Smlouvy lze provést pouze po předchozím písemném souhlasu Poskytovatele.

11.6. Ukončením Smlouvy s Cisco, zaniká právo Odběratele na poskytování Služeb Poskytovatele dle Smlouvy. Odběratel je povinen o ukončení Smlouvy s Cisco Poskytovatele včas informovat. 

11.7. V případě, že kterákoliv Smluvní strana poruší své závazky stanovené Smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana určí v písemném oznámení, v němž specifikuje povahu porušení závazku, vč. odkazu na Smlouvu a tyto Obchodní podmínky, z nichž závazek vyplývá, je druhá Smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit. Přiměřená lhůta musí být vždy delší než třicet (30) dnů od doručení oznámení. Odstoupení od Smlouvy oznámí odstupující Smluvní strana druhé Smluvní straně písemně. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

11.8. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se autorských práv, odpovědnosti za škodu, úroků z prodlení, řešení sporů, ochrany informací ani dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy. Zánikem účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv právního důvodu nejsou dotčena již poskytnutá plnění ani nároky z těchto plnění vyplývající (zejména nárok Poskytovatele na zaplacení ceny za již poskytnuté Služby).

11.9. Poskytovatel je oprávněn ukončit Smlouvu s Odběratelem kdykoliv, a to bez uvedení důvodu a s účinnosti ke dni doručení oznámení o ukončení Smlouvy na adresu Odběratele. 

 

12.    Řešení sporů

12.1. Smluvní strany jsou povinny vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o jejich výklad či platnost a usilovat o smírné vyřešení těchto sporů.

 

13.    Hlášení 

13.1 Odběratele je oprávněn zadávat Poskytovateli hlášení zasláním emailové zprávy adresované na asc@i-com-unity.cz. Poskytovatel zahájí řešení hlášení nejpozději do 48 hodin od jeho přijetí a to přiřazením Oprávněného řešitele hlášení poskytovatele.

13.2    Obsahem hlášení smí být 

  13.2.1. problém - požadavek na činnost Poskytovatele, která přímo souvisí se Službami Smlouvou a/nebo s činností a existencí komunity. 

  13.2.2. otázka - dotaz Poskytovateli ohledně Služeb nebo Smlouvy a/nebo otázky související s činností a existencí komunity.

13.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo nereagovat na hlášení, jejichž obsah bude nepodstatný nebo která budou Poskytovateli doručena omylem.

13.4. Jestliže Poskytovatel na základě řešení hlášení od Odběratele usoudí, že předmět hlášení a/nebo způsob jeho řešení by měl být sdělen ostatním členům komunity, je oprávněn takové sdělení učinit, resp. řešení provést, přičemž zajistí, aby takové sdělení neobsahovalo důvěrné informace Odběratele.

 

14.    Společná a závěrečná ustanovení

14.1. Smluvní vztah Smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění. 

14.2. Pro účely těchto Obchodních podmínek se za dodanou považuje písemnost: 

  - předaná a převzatá druhou Smluvní stranou osobně,

  - dodaná subjektem poskytujícím poštovní služby na adresu naposledy oznámenou Odběratelem. Za dodanou je považována i zásilka, u které bylo odmítnuto její převzetí adresátem, nebo která nebyla vyzvednuta adresátem v úložní době,

   - doručená elektronicky zejména formou e-mailu nebo pomocí datové schránky,

   - dodaná jiným způsobem dle těchto Obchodních podmínek.

14.3. Smluvní strany souhlasí s používáním reference vycházející z předmětu Smlouvy. Jedná se zejména o vzájemné uvádění obchodní firmy nebo názvu či jména Smluvní strany, obecné charakteristiky a technickoekonomický popis poskytovaného či odebíraného plnění a formu spolupráce. Referenci mohou obě Smluvní strany používat ve všech marketingových a komunikačních aktivitách, včetně aktivit na Internetu.

14.4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti ke dni 30. 11. 2015.

 

Schváleno Valnou hromadou sdružení, dne 23. 10. 2015.